Regulamin Sklepu Internetowego marmamax.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 2017-02-20

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego marmaMAX©, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym marmaMAX©, uiszczania zapłaty przez konsumenta, dostarczania Konsumentowi zamówionych produktów, ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Konsumenta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego marmaMAX© jest Adam Kwieciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: GRUPA dr. A. R. KWIECIŃSKIEGO Adam Kwieciński wpisaną w CEIDG pod następującymi danymi : adres: ul. Koralowa 540,
43-384 Jaworze, nr NIP 6420006805, nr REGON 271586932, adres e-mail: biuro@marmamax.pl, nr tel. +48 881 781 666.

4. Sklep Internetowy marmaMAX©, w dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie odpowiada za zakłócenia, a w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą informatyczno-techniczną Konsumenta.

5. Zamówień dokonuje się za pośrednictwem formularza zamówień. Kontakt ze sklepem możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie. Dane kontaktowe zostały wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu.

6. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówień, podanie wszystkich danych niezbędnych do jego realizacji, podanie telefonu kontaktowego oraz określenie sposobu płatności. Jednocześnie marmaMAX© informuje, iż w razie konieczności kontaktuje się z zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
7. Zamawiający oświadcza, iż dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia są danymi zamawiającego.

8. Konsument zobowiązany jest do zaniechania jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

9. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym marmaMAX© Konsument zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zarazem Konsument wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w w/w zakresie
może uniemożliwić dokonanie zakupów w sklepie lub realizację zamówienia. Zbiór danych osobowych o nazwie „KLIENCI SKLEPU INTERNETOWEGO” został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego marmaMAX© stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

11. Wszystkie ceny podane w sklepie http://marmamax.pl/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Sklep Internetowy marmaMAX© zastrzega sobie prawo do zmieniania na bieżąco cen produktów, a także do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

13. Sklep Internetowy marmaMAX© zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie marmaMAX©.

II. WARUNKI DOSTAWY

14. Warunki dostawy:
▪ Dostawa na terenie Polski jest bezpłatna.
▪ Forma płatności: przedpłata lub pobranie
▪ Dostawy realizowane są przez firmę kurierską lub Pocztę Polską w godzinach od 9:00 do 18:00 (w zależności od oddziału.)
▪ Przy formie płatności przedpłatą, towar wysyłany jest w dni robocze ​w ciągu 24h do 36h od momentu otrzymania produktów u producentów lub zaksięgowania się przelewu (dotyczy to produktów znajdujących się na stanie magazynowym. W przeciwnym razie Konsument zostanie poinformowany drogą mailową o terminie dostawy).
▪ Przy formie płatności pobraniem, towar wysyłany jest w dni robocze w ciągu ​od 24h do 36h od momentu otrzymania produktów u producentów lub po złożeniu oficjalnego zamówienia (dotyczy to produktów znajdujących się na stanie magazynowym. W przeciwnym razie zamawiający zostanie poinformowany drogą mailową o terminie dostawy).
▪ W przypadku wyboru formy płatności jako przedpłaty, zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu się przelewu.
▪​ Sklep Internetowy marmaMAX© nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy lub wydłużony czas dostawy z powodu podania przez klienta niepoprawnego lub niepełnego adresu.
▪​ Po złożeniu zamówienia, sprzedawca potwierdza w odpowiedzi mailowej jego otrzymanie.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na adres mailowy Konsumenta wraz z podaniem wszystkich informacji i potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
▪​ Konsument który decyduje się na formę płatności: przelew-przedpłata jest zobowiązany do 10 dni od momentu złożenia zamówienia na zapłatę całości zamówienia. Jeżeli sprzedawca nie otrzyma wpłaty w wyżej wymienionym terminie może anulować zamówienie.
▪​ Sprzedawca nie dostarcza towaru poza teren kraju.

15. Obowiązkiem Sklepu Internetowego marmaMAX© jest dostarczenie produktów bez wad. Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki przy kurierze. W razie uszkodzenia towaru wymagane jest spisanie protokołu reklamacji
uszkodzenia podczas transportu.

III. RĘKOJMIA / PROCEDURA REKLAMACJI

16. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres: biuro@marmamax.pl.

17. Sklep Internetowy marmaMAX© odpowiada wobec zamawiającego za sprzedany produkt jeżeli ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność dostarczonych przedmiotów z umową. Sklep Internetowy marmaMAX© odpowiada z tytułu rękojmi, w razie stwierdzenia wady fizycznej przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

18. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument dostarcza do Sklepu Internetowego marmaMAX© reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, w tym ujawnionych wadach. Sklep Internetowy marmaMAX© w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o dalszym postępowaniu.

19. W razie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady lub obniżenia ceny, należność zostanie zwrócona
Konsumentowi niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Konsument zamawiający produkt na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

21. Spory wynikające z realizacji umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym marmaMAX© a Konsumentami, w pierwszej kolejności rozstrzygane będą na zasadzie negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sprawy.

22. Każdy Konsument otrzymuje paragon lub fakturę VAT na życzenie.

23. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (np. dotyczące koloru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

24. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na maila biuro@marmamax.pl lub adres firmy z pkt. 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

25. Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykorzystaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

26. Instrukcja wypełnienia formularza odstąpienia od umowy: Proszę wpisać imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu. Formularz można przesłać na adres firmy z pkt. 3. Można również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@marmamax.pl. Prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres mailowy lub listownie, jeżeli wyrażą Państwo taką chęć.

Pobierz FORMULARZ (kliknij).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. Podane w opisach specyfikacje i opisy pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów na ich oficjalnych stronach internetowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie informacje na stronie, w tym ceny, były aktualne i prawdziwe. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pomyłek i błędów w tekście. Jeśli pomyłka lub błąd w tekście dotyczył ważnych dla niego cech, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

28. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

29. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy GRUPA dr. A. R. KWIECIŃSKIEGO Adam Kwieciński do wystawienia paragonu lub faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

30. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień i informacji zawartych w niniejszym regulaminie.

31. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice tel.: (0-32) 255 50 17 wew. 38 Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.